1. Về công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

 • Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, giữ vững trật tự trị an, ngăn ngừa kẻ gian xâm nhập, giữ gìn tài sản tập thể và cá nhân trong trường.
 • Phối hợp cùng các đơn vị khác trong trường nhắc nhở mọi người đến trường thực hiện các quy định nhằm giữ vững kỷ cương nề nếp. Đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự trị an kỷ cương của nhà trường.
 • Thường xuyên tuần tra bao quát toàn khu khu vực trong phạm vi của trường, ngăn chặn người lạ vào trường khi không có yêu cầu công tác; giám sát, kiểm tra người mang tài sản của trường ra khỏi cơ quan (khi có nghi ngờ).
 • Tổ chức phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi phạm pháp, tệ nạn xã hội xảy ra trong khu vực trường. Phối hợp với công an địa phương, các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, bảo mật và trật tự trị an trong Trường.
 • Xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và triển khai công tác tập huấn lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong Trường.
 • Thực hiện các báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

 • 2. Về công tác quản lý và cung ứng dịch vụ
 • Làm đầu mối quản lý, tổ chức khai thác và cung ứng các dịch vụ cho Nhà trường và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên quan đến công tác giữ xe, bảo vệ và vệ sinh môi trường;

 • Huy động và khai thác các nguồn lực từ xã hội và ngân sách Nhà nước để triển khai thực hiện các dự án phát triển các dịch vụ liên quan đến công tác giữ xe, bảo vệ và vệ sinh môi trường;
 • Liên doanh, liên kết phối hợp với các tổ chức, cá nhân nhằm quản lý có hiệu quả công tác giữ xe, vệ sinh môi trường;
 • Quản lý, theo dõi và giám sát các thỏa thuận, hợp đồng của Nhà trường với các đối tác về cung ứng và cung cấp dịch vụ như trồng và chăm sóc cây xanh, thuê khoán căng tin; photo, in ấn, tạp hóa; bồi dưỡng nhân viên giữ xe, vệ sinh môi trường và các dịch vụ khác phát sinh khi được giao.

 • 3. Về công tác vệ sinh môi trường
 • Phối họp với phòng Tổ chức các văn phòng khoa, theo dõi lịch công tác của nhà Trường để vệ sinh phòng họp và chuẩn bị nước uống kịp thời cho các cuộc họp lãnh đạo và Ban Giám hiệu;
 • Thực hiện công tác vệ sinh lớp học và khuôn viên nhà trường đảm bảo lớp học, khuôn viên Nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp;
 • Quản lý chìa khóa các phòng học và giảng đường các khu nhà. Phối hợp với phòng đào tạo, phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục, giáo vụ khoa để nắm lịch sử dụng phòng học để mở/ đóng cửa phòng học đúng giờ.
 • Bảo quản và sử dụng tiết kiệm, hợp lý các công cụ, dụng cụ và vật dụng vệ sinh được cấp phát;
 • Tổ chức chăm sóc cây xanh, vườn hoa trong khuôn viên của trường.

 • 4. Về công tác giữ xe
 • Bấm, phát thẻ gửi xe và kiểm soát xe theo đúng quy định hiện hành;
 • Quản lý các sân bãi, hầm để xe và tổ chức giữ xe cho công chức, viên chức, học sinh sinh viên và khách đến liên hệ công tác;
 • Đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ tại nhà xe, bãi xe.

 • 5. Các nhiệm vụ khác
 • Quản lý toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực của Trung tâm được nhà trường giao. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho các thành viên của Trung tâm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.