Lịch sử hình thành

Trung tâm Dịch vụ được thành lập ngày 25 tháng 10 năm 2017 theo Quyết định số 2141/QĐ-DCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở tách tổ Vệ sinh từ phòng Quản trị Thiết bị và tổ Giữ xe từ phòng Tổ chức Hành chính. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Hiệu trưởng ra Quyết định 2114/QĐ-DCT điều chuyển tổ Bảo vệ từ phòng Tổ chức Hành chính sang Trung tâm Dịch vụ. Hiện tại Trung tâm Dịch vụ đang hoạt động với số lượng hơn 40 nhân sự làm việc ở cơ sở chính số 140 Lê Trọng Tấn, cơ sở Chế Lan Viên, cơ sở Dạ Phi Cơ, cơ sở Tân Kỳ Tân Quý.